logo 02dual
รับตรง

เตรียมตัว GAT-PAT 2560

กำหนดการ/ รูปแบบและตัวอย่างกระดาษคำตอบ / เนื้อหาการสอบ gat/pat / ข้อสอบเก่า

รับตรง โควตาเรียนดี/พื้นที่ มจพ.พระนครเหนือ 2560

โครงการโควตาเรียนดี/พื้นที่ มจพ.พระนครเหนือ ปีการศึกษา 2560 รับผู้กำลังศึกษา ม.6 ปวช. หรือ ปวส.

รับตรง โครงการรับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ม.เชียงใหม่ 2560

การรับสมัครนักเรียน ตามโครงการรับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิชาการ

17 โลโก้สินค้าดัง ที่ซ่อนความหมายแฝงอย่างแยบยล

17 โลโก้สินค้าดัง ที่ซ่อนความหมายแฝงอย่างแยบยล

ชนิดของคำ

ชนิดของคำ คำไหนมีที่ใช้อย่างไร เพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร