logo 02dual
รับตรง

การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

การสมัครสอบ GAT-PAT 2561

อ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยก่อนการสมัคร

เตรียมตัว GAT-PAT 2561

กำหนดการ/ รูปแบบและตัวอย่างกระดาษคำตอบ / เนื้อหาการสอบ gat/pat / ข้อสอบเก่า

วิชาการ

17 โลโก้สินค้าดัง ที่ซ่อนความหมายแฝงอย่างแยบยล

17 โลโก้สินค้าดัง ที่ซ่อนความหมายแฝงอย่างแยบยล

ชนิดของคำ

ชนิดของคำ คำไหนมีที่ใช้อย่างไร เพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร