logo 02dual

ค่ายจิตเจ้า ครั้งที่ 3

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 10 สิงหาคม 2561
จำนวนผู้ชม : 3,793 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : ค่าย
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ค่ายจิตเจ้า ครั้งที่ 3 เหตุการณ์กำลังจะสิ้นสุดในอีก
24 สิงหาคม 2561
  • 000000

  • 000000

  • 000000

  • 000000

SECONDS MINUTES HOURS DAYS

ค่ายจิตเจ้า ครั้งที่ 3

ค่าย “จิตเจ้า 3”เป็นค่ายที่จัดขึ้นโดยนักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นค่ายค้างคืน โดยมีจุดประสงค์ในการจัดค่าย เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยทาง จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับตนเองและผู้อื่น และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจาก ค่ายไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน

กำหนดการรับสมัคร
- วันที่ 3 - 24 สิงหาคม พ.ศ.2561 (ใบสมัครยึดจากวันประทับตราไปรษณีย์) 

คุณสมบัติผู้สมัคร

วันจัดค่าย
- จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม พ.ศ.2561

สถานที่จัดค่าย 
- ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง คณะสหเวชศาสตร์ ม.บูรพา 2559

รับตรง คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร 2558

การรับเข้าศึกษา ม.มหาสารคาม 2561 รอบที่ 1 Portfolio

รับตรง โครงการเพชรในตม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2559 รอบที่ 3

รับตรง สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ 2557

รับตรง รอบ 2 โครงการเพิ่มพิเศษ สาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร 2558