logo 02dual

รับตรง แบบปกติ จุฬาฯ 2560

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 03 สิงหาคม 2559
จำนวนผู้ชม : 85,243 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek60รับตรง60รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง แบบปกติ จุฬาฯ 2560 เหตุการณ์กำลังจะเริ่มในอีก
01 มีนาคม 2560
  • 000000

  • 000000

  • 000000

  • 000000

SECONDS MINUTES HOURS DAYS

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)  

กำหนดการรับสมัคร
- 1 - 15 มีนาคม 2560

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560 รวม 9 โครงการ
ผู้สนใจสามารถเลือกสมัครได้ 1 โครงการเท่านั้น ตามรายละเอียดของ แต่ละโครงการดังนี้

โครงการ/รายละเอียด*รายละเอียดบางโครงการยังมาไม่ครบ
1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์ 
ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 อันดับ
- รายละเอียดประกาศฯ

2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560
ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ 
รายละเอียดประกาศฯ

3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560
ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ 
- รายละเอียดประกาศฯ

4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560
ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ 
- รายละเอียดประกาศฯ


5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560 
ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ 
รายละเอียดประกาศฯ

6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560
ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ 
- รายละเอียดประกาศฯ

7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560 
ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ 
- รายละเอียดประกาศฯ
- หนังสือรับรองสายการเรียน เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจ
(รหัส จฬา 078 - 079)

8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560
ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ 
- รายละเอียดประกาศฯ

9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560
ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ  
- รายละเอียดประกาศ
แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ทรวงอก (Download)

ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560 และจะต้องนำใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (ฉบับจริง) มาแสดง ในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
 

 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก. ม.ศิลปากร 2558

รับตรง โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง ม.สงขลานครินทร์ 2558

O-NET ปีการศึกษา 2559

รับตรง เพิ่มเติม สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2558

รับตรง โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง สาขาวิชาการบัญชีบริหาร ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2558