logo 02dual

รับตรง ICT ม.มหิดล 2560

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 18 สิงหาคม 2559
จำนวนผู้ชม : 49,209 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek60รับตรง60รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง ICT ม.มหิดล 2560 รอบ 4 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

รับตรง ICT ม.มหิดล 2560 รอบ 3 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

รับตรง ICT ม.มหิดล 2560 รอบ 2 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

รับตรง ICT ม.มหิดล 2560 รอบ 1 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

รับตรง ICT ม.มหิดล 2560 รอบยื่นคะแนน เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการรับสมัคร
- รอบ 1 : 18 สิงหาคม - 30 กันยายน 2559
- รอบ 2 : 1 ธันวาคม 2559 - 25 มกราคม 2560
- รอบ 3 : 1-17 พฤษภาคม 2560
- รอบ 4 : 
12-20 มิถุนายน 2560
- รอบ 5 : 3 - 20 กรกฎาคม 2560 *รอบยื่นคะแนน

คณะ/สาขา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
เรียนเกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การออกแบบและพัฒนาระบบงาน คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เป็นต้น
ระบบเชิงข้อมูลและระบบเชิงปัญญา (Databases and Intelligent Systems)
เรียนเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล และระบบฐานความรู้ คลังข้อมูล ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศในองค์กร การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่องและระบบเชิงฉลาด การประมวลผลและรู้จำภาพ ตัวอักษร และเสียง ฯลฯ เป็นต้น
ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E- Business Systems)
เรียนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ ICT ในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ ในองค์กร และที่ใช้สำหรับการทำธุรกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสื่อผสม (Multimedia Systems)
เรียนเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยี Multimedia และการประยุกต์ใช้งาน Multimedia ในงานต่างๆ อาทิ การประมวลผลข้อมูลภาพแบบดิจิตอล การทำภาพเคลื่อนไหวโดยคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน
วิศวกรรมซอฟแวร์ (Software Engineering)
เรียนเกี่ยวกับระบบและวิธีการพัฒนา software อย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นพัฒนา software เป็นทีมหรือขนาดใหญ่ สาขานี้มีความจำเป็นมากต่อการพัฒนา software ที่มีคุณภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสุขภาพ (Health Information Technology)
เรียนเกี่ยวกับระบบและวิธีการพัฒนา software เพื่อนำไปใช้ในทางสาธารณสุขสุขภาพ เช่นระบบในโรงพยาบาลต่างๆ และระบบการบริหารจัดการสาธารณสุขของประเทศ
ระบบเครือข่ายสื่อสาร(Computer Network)
ทุกองค์กรในปัจจุบันต้องเชื่อมต่อกับ Internet และมีระบบเครือข่ายภายใน นักศึกษาจะสามารถเรียนเกี่ยวกับการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดยอาศัยช่องทางการสื่อสารข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และการใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกัน (Shared Resource) ในเครือข่ายนั้น จะเน้นในเรื่องของการศึกษาวิธีการสื่อสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งแบบมีสาย และไร้สาย การติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบการเชื่อมต่อกับ Internetการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการเชื่อมต่อสื่อสาร และระบบเครือข่ายสื่อสารในอนาคต
การจัดการระบบสารสนเทศ (Management Information System)
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการนำระบบสารสนเทศ มาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเนื้อหาวิชาครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ การออกแบบ และองค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น บทบาทและหน้าที่ของระบบสารสนเทศต่างๆ เพื่อช่วยการจัดการภายในองค์การ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร และผลกระทบต่อสารสนเทศเพื่อการจัดการ รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจงานต่าง ๆ รวมถึงระบบสำนักงานอัตโนมัติด้วย
 

คุณสมบัติ
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ (รอบสอบตรง)

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2559 ในโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50

คุณสมบัติของผู้สมัคร (รอบโควตาเรียนดี) 
เฉพาะสอบตรงรอบ 1 เท่านั้น
1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
2. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่โรงเรียนเสนอชื่อมา (พบอาจารย์แนะแนวที่โรงเรียน) โดยเสนอชื่อนักเรียนได้โรงเรียนละไม่เกิน 5 คน
3. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 3.50
รายชื่อโรงเรียนที่มีสิทธิ์สมัครรอบโควตาเรียนดี

คุณสมบัติของผู้สมัคร (รอบโควตาความสามารถพิเศษ Sci /Com) 
เฉพาะสอบตรงรอบ 1 เท่านั้น
1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
2. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์หรือมีความสามารถที่โดดเด่นด้านการศึกษา
3. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 3.00

หมายเหตุ – หากผู้สมัครรอบโควตาเรียนดีและรอบโควตาความสามารถพิเศษ Sci /Com ประสงค์จะได้รับทุนการศึกษา ขอให้ระบุในใบสมัครว่าต้องการสอบข้อเขียนและเข้าสอบในวันที่ 8 ตุลาคม 2559 โดยการพิจารณาทุนเรียนดีตลอดหลักสูตรนั้นจะพิจารณาจากคะแนนสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์


กำหนดการ

 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2559

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ม.มหาสารคาม 2560 รุ่นที่ 12

รับตรง ระบบพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2559

รับตรง แบบพิเศษ จุฬาฯ 2560

รับตรง โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ม.บูรพา 2560

รับตรง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาการและสาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ม.ศิลปากร 2558