logo 02dual

รับตรง ม.แม่โจ้ 2560

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 19 กันยายน 2559
จำนวนผู้ชม : 127,545 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek60รับตรง60รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง ม.แม่โจ้ เชียงใหม่ 2560 แบบคัดเลือก-บุตรสมาชิก หรือบุตรบุคลากรสหกรณ์ (GPAX 2.25 ขึ้นไป) เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

รับตรง ม.แม่โจ้ เชียงใหม่ 2560 สอบคัดเลือก-หลักสูตร Educational Cooperation Program เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

รับตรง ม.แม่โจ้ เชียงใหม่ 2560 โควตาสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

รับตรง ม.แม่โจ้ เชียงใหม่ 2560 โควตาผู้มีความสามารถพิเศษทาง(ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม) เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

รับตรง ม.แม่โจ้ เชียงใหม่ 2560 โควตาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้(เพิ่มเติม) เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

รับตรง ม.แม่โจ้ เชียงใหม่ 2560 แบบจัดสรรโควตา-ให้กับสถานศึกษา(โควตาเรียนดี)(เพิ่มเติม) เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

รับตรง ม.แม่โจ้ เชียงใหม่ 2560 แบบคัดเลือก และสอบคัดเลือก(เพิ่มเติม) เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

รับตรง ม.แม่โจ้ 2560 โควตาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เพิ่มเติม) เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

รับตรง ม.แม่โจ้ 2560 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

รับตรง ทั่วประเทศ แม่โจ้-ชุมพร แม่โจ้-แพร่ 2560 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

รับตรง ม.แม่โจ้ เชียงใหม่ 2560 โควตานักศึกษาชาวไทยภูเขา (ทุนกรมการปกครอง) เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร/แพร่/เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร
กำหนดการรับสมัคร
ระบบรับตรง - 1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560 
โควตาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้(เพิ่มเติม) - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2560


โครงการ/ลิงก์ระเบียบการ หลักสูตร 4 ปี (เฉพาะผู้กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. เท่านั้น)
- รับตรง ทั่วประเทศ 
- โควตาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้(เพิ่มเติม)


โครงการ/ลิงก์ระเบียบการ หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (เฉพาะผู้กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ปวส.หรือเทียบเท่า เท่านั้น)
- รับตรง ทั่วประเทศ 
- โควตาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้(เพิ่มเติม)


มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่
กำหนดการรับสมัคร
ระบบรับตรง - 1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560 
โควตาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้(เพิ่มเติม) - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2560


โครงการ/ลิงก์ระเบียบการ หลักสูตร 4 ปี (เฉพาะผู้กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. เท่านั้น)
- รับตรง ทั่วประเทศ 
- โควตาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้(เพิ่มเติม)


โครงการ/ลิงก์ระเบียบการ หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (เฉพาะผู้กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ปวส.หรือเทียบเท่า เท่านั้น)
- รับตรง ทั่วประเทศ 
- โควตาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้(เพิ่มเติม)


มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
กำหนดการรับสมัคร
- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559
แบบคัดเลือก และสอบคัดเลือก(เพิ่มเติม) - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2560
แบบจัดสรรโควตา-ให้กับสถานศึกษา(โควตาเรียนดี)(เพิ่มเติม) - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2560
โควตาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้(เพิ่มเติม) - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2560
โควตาผู้มีความสามารถพิเศษทาง(ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม) - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2560
โควตาสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2560
สอบคัดเลือก-หลักสูตร Educational Cooperation Program - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม- 10 มีนาคม 2560
แบบคัดเลือก-บุตรสมาชิก หรือบุตรบุคลากรสหกรณ์ (GPAX 2.25 ขึ้นไป) - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2560
โควตานักศึกษาชาวไทยภูเขา (ทุนกรมการปกครอง) - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560

โครงการ/ลิงก์ระเบียบการ หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี (เฉพาะผู้กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. เท่านั้น)
- แบบคัดเลือก และสอบคัดเลือก(เพิ่มเติม)
- แบบจัดสรรโควตา-ให้กับสถานศึกษา(โควตาเรียนดี)(เพิ่มเติม)

- โควตาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้(เพิ่มเติม)
- โควตาผู้มีความสามารถพิเศษทาง(ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม)
- โควตาสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร
- สอบคัดเลือก-หลักสูตร Educational Cooperation Program
- แบบคัดเลือก-บุตรสมาชิก หรือบุตรบุคลากรสหกรณ์ (GPAX 2.25 ขึ้นไป)
- โควตานักศึกษาชาวไทยภูเขา (ทุนกรมการปกครอง)


โครงการ/ลิงก์ระเบียบการ หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (เฉพาะผู้กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ปวส.หรือเทียบเท่า เท่านั้น)
- แบบคัดเลือก และสอบคัดเลือก(เพิ่มเติม)
- แบบจัดสรรโควตา-ให้กับสถานศึกษา(โควตาเรียนดี)(เพิ่มเติม)

- โควตาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้(เพิ่มเติม)
- โควตาผู้มีความสามารถพิเศษทาง(ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม)


 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 2561

รับตรง โควตาดนตรี และศิลปวัฒนธรรม ม.เกษตรศาสตร์ 2558

รับตรง สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2558 รอบ 2

ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนสอบ และช่วงคะแนนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560

รับตรง ทั่วประเทศ ม.บูรพา 2559

รับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2560