logo 02dual

รับตรง โควตาพิเศษโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2560

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 08 มกราคม 2560
จำนวนผู้ชม : 1,352 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek60รับตรง60รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง โควตาพิเศษโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2560 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โควตาพิเศษโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กำหนดการรับสมัคร
- ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2559 - 10 กุมภาพันธ์ 2560

คุณสมบัติผู้สมัคร
๐- เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
๐- เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาใน 2 สาขาวิชาข้างต้น ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง
๐- เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
๐- เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๐- เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน (ชั้น ม.4-ม.6 ภาคเรียนที่ 1) ดังนี้
    - ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.25
    - ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.25
    - ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.25
    -  ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.25
๐- ผู้ที่สมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
๐- ผู้ที่สมัครในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น

หมายเหตุ  
  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร

สาขาที่เปิดรับ
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมซอฟต์แวร์

 

 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ม.มหิดล 2557

รับตรง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ (DTX) ม.ขอนแก่น 2560

รับตรง รอบ 2 มรภ.สวนสุนันทา 2558

รับตรง โครงการช้างเผือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2560

รับตรง โครงการรับผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ม.เกษตรศาสตร์ 2560

รับตรง(แบบปกติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557