logo 02dual

รับตรง โควตาพิเศษโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2560

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 08 มกราคม 2560
จำนวนผู้ชม : 1,635 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek60รับตรง60รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง โควตาพิเศษโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2560 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โควตาพิเศษโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กำหนดการรับสมัคร
- ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2559 - 10 กุมภาพันธ์ 2560

คุณสมบัติผู้สมัคร
๐- เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
๐- เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาใน 2 สาขาวิชาข้างต้น ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง
๐- เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
๐- เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๐- เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน (ชั้น ม.4-ม.6 ภาคเรียนที่ 1) ดังนี้
    - ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.25
    - ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.25
    - ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.25
    -  ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.25
๐- ผู้ที่สมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
๐- ผู้ที่สมัครในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น

หมายเหตุ  
  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร

สาขาที่เปิดรับ
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมซอฟต์แวร์

 

 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง ระดับปริญญาตรี และ ตรีควบโท วิทยาลัยนวัตกรรม (ระบบทวิภาค) ม.ธรรมศาสตร์ 2557

รับตรง คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 2560

รับตรง ที่หมดเขตในเดือน กุมภาพันธ์ 2558

รับตรง โควตาพื้นที่ ม.อุบลราชธานี 2560

รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 2559

รับตรง ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่ 2559