logo 02dual

รับตรง สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 07 เมษายน 2560
จำนวนผู้ชม : 16,392 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek60รับตรง60รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560 ประเภทที่ 1 ภาคปกติ เหตุการณ์กำลังจะสิ้นสุดในอีก
31 พฤษภาคม 2560
  • 000000

  • 000000

  • 000000

  • 000000

SECONDS MINUTES HOURS DAYS

รับตรง สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560 ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ภาคปกติ โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตกับองค์กรเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เหตุการณ์กำลังจะสิ้นสุดในอีก
31 พฤษภาคม 2560
  • 000000

  • 000000

  • 000000

  • 000000

SECONDS MINUTES HOURS DAYS

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการรับสมัคร
- ประเภทที่ 1 ภาคปกติ
วันที่ 5 เมษายน ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

- ประเภทที่ 2 ภาคปกติ โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตกับองค์กรเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
วันที่ 5 เมษายน ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
- เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และรับรองว่าจะตั้งใจศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและคณะอย่างเคร่งครัด 
- และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555


จำนวนรับ
- ประเภทที่ 1 ภาคปกติ จำนวน 135 คน
- ประเภทที่ 2 ภาคปกติ โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตกับองค์กรเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน 100 คน

ประเภทที่ 1 ภาคปกติ
 

ประเภทที่ 2 ภาคปกติ โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตกับองค์กรเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
 


 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ 2558

รับตรง โครงการผลิตวิศวกรเพื่อชุมชน ม.เชียงใหม่ 2560

รับตรง โดยใช้ผลคะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ม.สงขลานครินทร์ 2560

รับตรง ประเภทเรียนดี มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2560

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร 2559

รับตรง นักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ ม.เชียงใหม่ 2560