logo 02dual

การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2561

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 13 สิงหาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 59,565 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระบบ TCAS

รอบ/รายละเอียด/คณะ/สาขา/จำนวนรับ
รอบที่ 1/1 และรอบที่ 1/2 รับแบบ Portfolio

- สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
- สายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสุขศาสตร์
- โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษา


รอบที่ 2 รับแบบโควตาพื้นที่ / โครงการความสามารถพิเศษ
- สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
- สายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสุขศาสตร์
- โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษา


รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
- สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
- สายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสุขศาสตร์

รอบที่ 4 ระบบคัดเลือกกลาง Admissions
- ตารางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของคณะ/สาขาวิชาในระบบกลาง Admissions ของ มธ.
- คุณสมบัติเฉพาะ


รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
*มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์การเปิด/ปิดรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงจำนวนรับสมัคร ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป
- สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
- สายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสุขศาสตร์


 * หมายเหตุ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ดูข้อมูลในสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสุขศาสตร์ *

กำหนดการ


เปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัคร ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2560
 - เปลี่ยนแปลงวันสิ้นสุดการรับสมัคร รอบที่ 5 จากเดิม 20 กรกฎาคม 2561 เป็น 13 กรกฎาคม 2561

แก้ไข/เพิ่มข้อมูล ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560
 - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รอบที่ 1 และ 3
 - สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร รอบที่ 1, 3 และ 5

 

 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2558

รับตรง หลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ไปรษณีย์ไทย 2559

รับตรง โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ม.เชียงใหม่ 2558

รับตรง โครงการเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ม.ศิลปากร 2560 รอบ 2

รับตรง สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ มจพ.พระนครเหนือ 2558

รับตรง เพิ่มเติม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 2557