logo 02dual

การรับเข้าศึกษา ม.มหิดล 2561 รอบที่ 1 Portfolio

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 02 ตุลาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 15,386 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา ม.มหิดล 2561 รอบที่ 1/2 Portfolio เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับเข้าศึกษา ม.มหิดล 2561 รอบที่ 1/1 Portfolio เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล ในระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio

กำหนดการ
- รอบ 1/1 เปิดรับสมัคร วันที่ 4 - 20 ตุลาคม 2560 -รายละเอียด
- รอบ 1/2 เปิดรับสมัคร วันที่ 22 - 26 ธันวาคม 2560 -รายละเอียด

จำนวนรับ

- 535 คน

รอบ 1/2 : คณะ/สาขา/รายละเอียด
๐-คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล –วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

๐-คณะวิศวกรรมศาสตร์
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ), สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาาวิศวกรรมไฟฟ้า
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


๐-โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม 


๐-โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
- หลักสูตรวท.บ.(เกษตรศาสตร์) สาขาวิทยาศาสตรการเกษตรเพื่อสุขภาวะ 
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม


๐-คณะเทคโนโลโยสารสนเทศและการสื่อสาร
- หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) 

 

รอบ 1/1 : คณะ/สาขา/รายละเอียด
๐-คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 - หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์
 - หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต สาขากายอุปกรณ์
 - หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) สาขากายอุปกรณ์
 - หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 - หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์


๐-คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

๐-คณะทันตแพทยศาสตร์
 - หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาทันตแพทยศาสตร์
 - หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต


๐-คณะวิทยาศาตร์
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษทางวิชาการ 
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ โครงการทุน พสวท. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย


๐-คณะสาธารณสุขศาสตร์
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสาธารณสุขศาสตร์
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


๐-คณะสัตวแพทยศาสตร์
 - หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์

๐-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา
 - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล


๐-คณะวิศวกรรมศาสตร์
 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม
 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)


๐-สำนักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร) สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์) สาขาธรณีศาสตร์
 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) สาขาการจัดการ


๐-คณะศิลปศาสตร์
 - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย
 - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ


๐-โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
 - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม

๐-โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
 - หลักสูตรวท.บ.(เกษตรศาสตร์) สาขาวิทยาศาสตรการเกษตรเพื่อสุขภาวะ
 - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม


๐-คณะเทคโนโลโยสารสนเทศและการสื่อสาร
 - หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)

 

 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการเพชรเสมา ม.มหาสารคาม 2559

รับตรง โครงการSci Seed สานฝันคนพันธุ์วิทย์ ม.สงขลานครินทร์ 2559

ประกาศผล กสพท

รับตรง โครงการช้างเผือก คณะดนตรีและการแสดง ม.บูรพา 2560

รับตรง ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ 2557

การรับเข้าศึกษา ม.ศิลปากร 2561