logo 02dual

การรับเข้าศึกษา ม.มหิดล 2561 รอบที่ 1 Portfolio

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 02 ตุลาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 16,130 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา ม.มหิดล 2561 รอบที่ 1/2 Portfolio เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับเข้าศึกษา ม.มหิดล 2561 รอบที่ 1/1 Portfolio เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล ในระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio

กำหนดการ
- รอบ 1/1 เปิดรับสมัคร วันที่ 4 - 20 ตุลาคม 2560 -รายละเอียด
- รอบ 1/2 เปิดรับสมัคร วันที่ 22 - 26 ธันวาคม 2560 -รายละเอียด

จำนวนรับ

- 535 คน

รอบ 1/2 : คณะ/สาขา/รายละเอียด
๐-คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล –วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

๐-คณะวิศวกรรมศาสตร์
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ), สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาาวิศวกรรมไฟฟ้า
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


๐-โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม 


๐-โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
- หลักสูตรวท.บ.(เกษตรศาสตร์) สาขาวิทยาศาสตรการเกษตรเพื่อสุขภาวะ 
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม


๐-คณะเทคโนโลโยสารสนเทศและการสื่อสาร
- หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) 

 

รอบ 1/1 : คณะ/สาขา/รายละเอียด
๐-คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 - หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์
 - หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต สาขากายอุปกรณ์
 - หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) สาขากายอุปกรณ์
 - หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 - หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์


๐-คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

๐-คณะทันตแพทยศาสตร์
 - หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาทันตแพทยศาสตร์
 - หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต


๐-คณะวิทยาศาตร์
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษทางวิชาการ 
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ โครงการทุน พสวท. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย


๐-คณะสาธารณสุขศาสตร์
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสาธารณสุขศาสตร์
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


๐-คณะสัตวแพทยศาสตร์
 - หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์

๐-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา
 - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล


๐-คณะวิศวกรรมศาสตร์
 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม
 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)


๐-สำนักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร) สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์) สาขาธรณีศาสตร์
 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) สาขาการจัดการ


๐-คณะศิลปศาสตร์
 - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย
 - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ


๐-โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
 - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม

๐-โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
 - หลักสูตรวท.บ.(เกษตรศาสตร์) สาขาวิทยาศาสตรการเกษตรเพื่อสุขภาวะ
 - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม


๐-คณะเทคโนโลโยสารสนเทศและการสื่อสาร
 - หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)

 

 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โควตา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2559

รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560

รับตรง โควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ม.มหาสารคาม 2557

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ 2558

รับตรง โครงการนักเรียนเรียนดี คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2557

รับตรง โควตาพิเศษ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2559