logo 02dual

การรับเข้าศึกษา ม.ขอนแก่น 2561 รอบที่ 1 PORTFOLIO

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 09 ตุลาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 5,377 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา ม.ขอนแก่น 2561 รอบที่ 1 PORTFOLIO เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระบบ TCAS รอบที่ 1 PORTFOLIO
 

กำหนดการรับสมัคร
- ระหว่างวันที่ 2 – 12 ตุลาคม 2560


คณะที่เปิดรับ/รายละเอียด
คณะที่เปิดรับ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะแพทยศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะทันตแพทยศาสตร์
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะเทคโนโลยี
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
- วิทยาลัยนานาชาติ
- คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย
- คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย
- คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย

- คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย

เปิดรับโดยส่วนกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว)
- โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
- โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)


กำหนดการ


 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง สาขาวิชาอินเดียศึกษา นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2559

ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนสอบ และช่วงคะแนนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 (สอบวันที่ 5 - 8 มีนาคม 2559)

รับตรง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2559

รับตรง โควตา 30 จังหวัด ม.เกษตรศาสตร์ 2559

รับตรง นักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ ม.เชียงใหม่ 2560

รับตรง สาขาวิชานิเทศศิลป์(ภาคพิเศษ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 2557