logo 02dual

การรับเข้าศึกษา ม.ขอนแก่น 2561 รอบที่ 1 PORTFOLIO

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 09 ตุลาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 5,300 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา ม.ขอนแก่น 2561 รอบที่ 1 PORTFOLIO เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระบบ TCAS รอบที่ 1 PORTFOLIO
 

กำหนดการรับสมัคร
- ระหว่างวันที่ 2 – 12 ตุลาคม 2560


คณะที่เปิดรับ/รายละเอียด
คณะที่เปิดรับ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะแพทยศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะทันตแพทยศาสตร์
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะเทคโนโลยี
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
- วิทยาลัยนานาชาติ
- คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย
- คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย
- คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย

- คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย

เปิดรับโดยส่วนกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว)
- โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
- โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)


กำหนดการ


 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการรับนักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้า มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2557

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม 2560

รับตรง วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์ 2559

รับตรง โควตารับตรงทั่วไป ม.อุบลราชธานี 2560

รับตรง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2558

รับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า (Honors Program) ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2559