logo 02dual

การรับเข้าศึกษา ม.ขอนแก่น 2561 รอบที่ 1 PORTFOLIO

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 09 ตุลาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 5,235 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา ม.ขอนแก่น 2561 รอบที่ 1 PORTFOLIO เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระบบ TCAS รอบที่ 1 PORTFOLIO
 

กำหนดการรับสมัคร
- ระหว่างวันที่ 2 – 12 ตุลาคม 2560


คณะที่เปิดรับ/รายละเอียด
คณะที่เปิดรับ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะแพทยศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะทันตแพทยศาสตร์
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะเทคโนโลยี
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
- วิทยาลัยนานาชาติ
- คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย
- คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย
- คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย

- คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย

เปิดรับโดยส่วนกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว)
- โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
- โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)


กำหนดการ


 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ม.เกษตรศาสตร์ 2560

รับตรง โครงการรับตรงของคณะ ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร 2558

การรับเข้าศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2561 รอบที่ 1 PORTFOLIO

รับตรง หลักสูตรนานาชาติ จุฬาฯ 2560