logo 02dual

การรับเข้าศึกษา ม.ขอนแก่น 2561 รอบที่ 1 PORTFOLIO

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 09 ตุลาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 4,611 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา ม.ขอนแก่น 2561 รอบที่ 1 PORTFOLIO เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระบบ TCAS รอบที่ 1 PORTFOLIO
 

กำหนดการรับสมัคร
- ระหว่างวันที่ 2 – 12 ตุลาคม 2560


คณะที่เปิดรับ/รายละเอียด
คณะที่เปิดรับ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะแพทยศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะทันตแพทยศาสตร์
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะเทคโนโลยี
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
- วิทยาลัยนานาชาติ
- คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย
- คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย
- คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย

- คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย

เปิดรับโดยส่วนกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว)
- โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
- โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)


กำหนดการ


 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 2560

รับตรง โครงการเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร 2558

รับตรง สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2557

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) ม.ขอนแก่น 2558

รับตรง โควตารับตรงเพิ่มเติม ม.เกษตรศาสตร์ กําแพงแสน 2559

รับตรง โครงการ ''ลูกพระบิดา 2'' คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2558