logo 02dual

รับตรง ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ม.วลัยลักษณ์ 2561

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 06 มีนาคม 2561
จำนวนผู้ชม : 4,268 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ม.วลัยลักษณ์ 2561 เหตุการณ์กำลังจะสิ้นสุดในอีก
18 เมษายน 2561
  • 000000

  • 000000

  • 000000

  • 000000

SECONDS MINUTES HOURS DAYS

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในระบบ TCAS ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วิทยาลัยนานาชาติ)

กำหนดการรับสมัคร
- วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 18 เมษายน 2561

หลักสูตร

- สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล
- สาขากิจการสาธารณะ
- สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซับพลายเชน 


จำนวนรับ/คุณสมบัติ

กำหนดการ 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

แถลงข่าว TCAS61 เรื่อง การรับนักศึกษารอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio

รับตรง ทั่วประเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2558 รอบ 2

รับตรง โครงการเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร 2560 รอบ 2

รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ 2561 TCAS รอบที่ 2 โควตารับตรงเขตพื้นที่

รับตรง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาการและสาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ม.ศิลปากร 2558

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช 2558