logo 02dual

การรับเข้าศึกษา ม.มหิดล 2561 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 17 เมษายน 2561
จำนวนผู้ชม : 23,356 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา ม.มหิดล 2561 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล ในระบบ TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

กำหนดการ
- เปิดรับสมัคร วันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2561

จำนวนรับ

-1,976 คน

คณะ/สาขา/รายละเอียด
๐-คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์)

๐-คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทยศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี / หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทยศาสตร์) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)

๐-คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

๐-คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

๐-คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

๐-คณะเทคนิคการแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค)

๐-คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

๐-คณะกายภาพบำบัด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด)

๐-คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

๐-คณะสัตวแพทยศาสตร์
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สัตวแพทยศาสตร์)

๐-คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)

๐-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล)

๐-คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ))
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ))

๐-มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
หลักสูตรวิทยาศาสรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

๐- วิทยาลัยศาสนศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา)

๐-โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)

๐-คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชระเบียน)

๐-โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
หลักสูตรวท.บ.(เกษตรศาสตร์) (วิทยาศาสตรการเกษตรเพื่อสุขภาวะ)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม)

๐-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ))

 

 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2559

รับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2560

รับตรง ทั่วประเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2558

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร 2559

รับตรง โครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 2559

รับตรง โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.วลัยลักษณ์ 2560