logo 02dual

การรับเข้าศึกษา ม.มหิดล 2561 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 17 เมษายน 2561
จำนวนผู้ชม : 23,140 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา ม.มหิดล 2561 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล ในระบบ TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

กำหนดการ
- เปิดรับสมัคร วันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2561

จำนวนรับ

-1,976 คน

คณะ/สาขา/รายละเอียด
๐-คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์)

๐-คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทยศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี / หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทยศาสตร์) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)

๐-คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

๐-คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

๐-คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

๐-คณะเทคนิคการแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค)

๐-คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

๐-คณะกายภาพบำบัด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด)

๐-คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

๐-คณะสัตวแพทยศาสตร์
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สัตวแพทยศาสตร์)

๐-คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)

๐-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล)

๐-คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ))
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ))

๐-มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
หลักสูตรวิทยาศาสรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

๐- วิทยาลัยศาสนศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา)

๐-โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)

๐-คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชระเบียน)

๐-โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
หลักสูตรวท.บ.(เกษตรศาสตร์) (วิทยาศาสตรการเกษตรเพื่อสุขภาวะ)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม)

๐-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ))

 

 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2559

รับตรง(ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และต่างประเทศ) ม.แม่ฟ้าหลวง 2557

กำหนดการ 9 วิชาสามัญ - GAT/PAT - O-NET 2560

รับตรง สาขาวิชาเอเชียศึกษา(โครงการพิเศษ) ม.ศิลปากร 2558

รับตรง ทั่วประเทศ ม.บูรพา 2560

รับตรง(นักเรียนดีและนักเรียนต่างชาติ) สาขาวิชาการจัดการ(ภาษาอังกฤษ) ม.สงขลานครินทร์ 2557