logo 02dual

การรับเข้าศึกษา ม.ขอนแก่น 2562 รอบที่ 1 Portfolio

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 28 ตุลาคม 2561
จำนวนผู้ชม : 2,111 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek62TCAS62รับตรง62รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา ม.ขอนแก่น 2562 รอบที่ 1 Portfolio เหตุการณ์กำลังจะเริ่มในอีก
01 ธันวาคม 2561
  • 000000

  • 000000

  • 000000

  • 000000

SECONDS MINUTES HOURS DAYS

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระบบ รอบที่ 1 Portfolio

กำหนดการรับสมัคร
- เสาร์ที่ 1 – เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

คณะที่เปิดรับ/รายละเอียด
คณะวิทยาศาสตร์
- โครงการพัฒนาส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (พสวท)
- โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
- โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว)
- โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
- โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
- โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการทุนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการทุนช้างเผือก
- โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ที่ผ่านการคัดเลือกจาก สสวท.

คณะเกษตรศาสตร์
- โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
- โครงการส่งเสริมนักเรียนดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
- โครงการผู้มีศักยภาพสูง
- โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
- โครงการรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์นอกเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- โครงการรับบุตรบุคลากรด้านอ้อยและน้ำตาล
- โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว)

คณะศึกษาศาสตร์
- โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข.
- โครงการเด็กดีผู้มีศักยภาพสูง
- โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

คณะพยาบาลศาสตร์
- โครงการผู้ช่วยพยาบาลจากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
- โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
- โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
- โครงการร่วมพัฒนาตำรวจตะเวนชายแดนตามรอยสมเด็จย่า

คณะแพทยศาสตร์
- โครงการผู้มีความพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)
- โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- โครงการผู้มีศักยภาพสูง
- โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

คณะเทคนิคการแพทย์
- โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
- โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
- โครงการส่งเสริมนักเรียนดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- รับสมัครกลุ่มเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะสาธารณสุขศาสตร์
- โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
- โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

คณะทันตแพทยศาสตร์
- โครงการเด็กดีผู้มีศักยภาพสูง

คณะเภสัชศาสตร์
- โครงการพิเศษ
- โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ
- โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ กลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ

คณะเทคโนโลยี
- โครงการผู้มีศักยภาพสูง
- โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
- โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

คณะสัตวแพทยศาสตร์
- โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- โครงการช้างเผือกสาขาวิชาสถาปัตย์ฯ
- โครงการรับผู้มีความสามารถทางด้านออกแบบสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
- โครงการผู้มีศักยภาพสูง
- โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

คณะศิลปกรรมศาสตร์
- โครงการผู้มีศักยภาพสูง
- โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

คณะนิติศาสตร์
- โครงการผู้มีศักยภาพสูง

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
- โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

วิทยาลัยนานาชาติ
- โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
- รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

คณะเศรษฐศาสตร์
- โครงการผู้มีศักยภาพสูง
- โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย
- โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย
- โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย
- โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย
- โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

 กำหนดการ ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง ภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2559

รับตรง โครงการทับทิมสยาม ม.บูรพา 2560

รับตรง คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร 2558

รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2559

รับตรง โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ม.อุบลราชธานี 2560

รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560