logo 02dual

รับตรง โครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.เชียงใหม่ 2558

ผู้เขียน Tisanai Chatuporn
เขียนเมื่อ : 12 สิงหาคม 2557
จำนวนผู้ชม : 4,265 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek58รับตรง58รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง โครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.เชียงใหม่ 2558 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

กำหนดการรับสมัคร
- ภายในวันที่ 5 กันยายน 2557

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- มีสัญชาติไทยและอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
- เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง โดยไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา และไม่เป็นโรคหรือความพิการอื่น ๆ รวมถึงความพิการทางสมอง ที่คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน โดยมีความเห็นของแพทย์ประกอบ
- เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

คุณสมบัติเฉพาะ
- มีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 แต่ละชั้นปี ไม่น้อยกว่า 2.75  หรือ
- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ก่อนปีการศึกษาที่ประกาศรับสมัคร โดยมีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 แต่ละชั้นปีไม่น้อยกว่า 2.75

- รายละเอียดรางวัล/โครงการที่พิจารณา
*- เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับประเทศ  การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) หรือ
*- เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับประเทศ  การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (YSC.CS & YSC.EN) 
*- เป็นนักเรียนจากโครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิกที่ผ่านเข้าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ หรือ
*- เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิชาการในระดับที่เทียบเท่ากัน กับในข้อ 3.3.1-3.3.3 ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก โดยสามารถสอบถามข้อมูลการแข่งขันที่เทียบเท่า ทาง E-mail :  cpe@eng.cmu.ac.th หรือทางโทรศัพท์ 053-942023

คณะ/สาขา/จำนวนรับ
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
- 15 คน


 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ 2558

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2560

ประกาศผลแล้ว Admission 2557

รับตรง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2560

รับตรง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2559

รับตรง โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง ม.ธรรมศาสตร์ 2560