logo 02dual

รับตรง มหิดลเพี่อชาวชนบท ม.มหิดล 2558

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 21 สิงหาคม 2557
จำนวนผู้ชม : 15,869 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek58รับตรง58รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง มหิดลเพี่อชาวชนบท ม.มหิดล 2558 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการมหิดลเพี่อชาวชนบท

กำหนดการรับสมัคร
- วันที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ถึง วันที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 12.00 น.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

- มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย และมีบัตรประจำตัวประชาชนไทย
- เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
- ผู้สมัครในโครงการวิทยาเขต/โครงการพื้นที่/โครงการรับนักเรียนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะต้องศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่กำหนด โดยไม่เป็นผู้ที่เพิ่งย้ายมาจากโรงเรียนในจังหวัดอื่นเข้ามาเรียนระหว่างชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ของโรงเรียนในพื้นที่ที่กำหนด
- ไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาตามระบบโควตา ระบบรับตรง หรือโครงการอื่นๆ ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ได้คัดเลือกสำหรับปีการศึกษา 2558 ไว้แล้ว เว้นแต่ จะสละสิทธิ์ ในการเข้าศึกษาดังกล่าวเสียก่อน
- ไม่เป็นผู้กระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบในโรงเรียนหรือการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันการศึกษาในระดับต่าง ๆ
- ไม่เป็นผู้ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทำความผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
- ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- เป็นผู้มีผู้รับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้จนจบหลักสูตร
- เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยมหิดลได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีอยู่แล้ว และ/หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
- อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดการรับสมัคร
- ไม่อยู่ในเพศบรรพชิต นักบวช หรือนักพรต
เพิ่มเติม คลิ๊ก


หลักสูตรที่เปิดรับ
มหาวิทยาลัยมหิดล
1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
3. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์

สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลกับกระทรวงสาธารณสุขในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPRID) และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ของศูนย์แพทย์ฯ 4 แห่ง ที่เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่
1. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
2. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
3. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
4. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ซึ่งต้องสมัครสอบข้อเขียนกับมหาวิทยาลัยโดยตรง และสำหรับผู้สมัครรับทุนในโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) จะต้องเข้าค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการสอบข้อเขียนด้วย (รายละเอียดจะกล่าวในตอนต่อไป)

 

 
 ความเห็นที่ 11

That's a nicely made answer to a cheialnglng question http://mtrzkiqitha.com [url=http://nqebunxplk.com]nqebunxplk[/url] [link=http://xwkfmorao.com]xwkfmorao[/link]

ความเห็นที่ 10

You're on top of the game. Thanks for shiarng.

ความเห็นที่ 9

Peefcrt answer! That really gets to the heart of it! http://wxubqxbet.com [url=http://gsqtme.com]gsqtme[/url] [link=http://nzogpiuivbx.com]nzogpiuivbx[/link]

ความเห็นที่ 8

I'm so glad I found my soiloutn online.

ความเห็นที่ 7

In awe of that anwsre! Really cool! http://dfzihn.com [url=http://husmjsimc.com]husmjsimc[/url] [link=http://wtljndcekm.com]wtljndcekm[/link]

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง ม.สงขลานครินทร์ 2558

รับตรง โครงการ พสวท. ม.วลัยลักษณ์ 2559

รับตรง โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ม.พะเยา 2560

รับตรง หลักสูตรเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 2558

รับตรง โควตา 14 จังหวัดภาคใต้ ม.วลัยลักษณ์ 2559

รับตรง โควตาโอลิมปิกวิชาการ ม.อุบลราชธานี 2560