logo 02dual

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2558

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 20 พฤศจิกายน 2557
จำนวนผู้ชม : 13,127 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek58รับตรง58รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2558 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) ประจำปีการศึกษา 2558 

กำหนดการรับสมัคร
- รับสมัคร 11 พ.ย. 57 - 15 ธ.ค. 57

คุณสมบัติผู้สมัคร
มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
- IELTS ประเภท Academic ไม่น้อยกว่า 6.5 และแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)จะต้องไม่ต่ำกว่า 6.5
- TOEFL (Internet-Based) ไม่น้อยกว่า 79
- TU-GET ไม่น้อยกว่า 550
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)

 

คณะ/สาขา/คุณสมบัติ/จำนวนรับ
หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)
- สำเร็จการศึกษา หรือกำลังอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากในประเทศหรือต่างประเทศ
30 คน
หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 6 ปี
- สำเร็จการศึกษา หรือกำลังอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากในประเทศหรือต่างประเทศ
18 คน
หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 5 ปี
- สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4 คน


 

 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560

รับตรง โครงการเพชรนครินทร์ ม.สงขลานครินทร์ 2558

รับตรง รอบ 2 โครงการเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ม.ศิลปากร 2558

รับตรง Active Recruitment ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2559

รับตรง โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง 2558

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) ม.เชียงใหม่ 2558