logo 02dual

ข้อสอบ onet สังคม 52

1 )

ผลดีของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต ทำให้เส้นการผลิตที่ เป็นไปได้ (production possibility curve) PPC1 เปลี่ยนเป็นเส้น PPC2 ตามรูปใด

2 )

ความหมายของคำว่า มุสลิม ในข้อใดถูกต้องที่สุด

3 )

พระพุทธเจ้าทรงบรรลุญาณใด ที่ทำให้ตรัสรู้อริยสัจ 4

4 )

กฎแห่งกรรมอยู่ในหลักธรรมใด

5 )

วิธีคิดแบบสามัญลักษณะคือการคิดแบบใด

6 )

การใช้หลักการใดก่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคมได้ดีที่สุด

7 )

พฤติกรรมใดของพลเมืองที่ขัดขวางการพัฒนาทางการเมือง

ตามระบอบประชาธิปไตย

8 )

การปกครองตนเองของประชาชนแบบประชาธิปไตยเริ่มปรากฏขึ้นตั้งแต่เมื่อใด

9 )

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ใครคือผู้มีอำนาจ

สูงสุดของประเทศ

10 )

ประเทศใดเป็นทั้งสมาชิกกลุ่ม ASEAN และ APEC

11 )

ข้อความใดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค

12 )

วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ในสาขาใด เพราะเหตุใด

13 )

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใด อัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง” ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นปรัชญา

นำทางในการพัฒนาประเทศเป็นฉบับแรก

14 )

ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจัยใดมีความหลากหลายมากที่สุด

15 )

นักมนุษย์นิยมเป็นผลผลิตของโลกตะวันตกในยุคใด

จำนวนข้อทั้งหมด 0 / 15

คะแนนรวมทั้งหมดคือ 0