logo 02dual

การงาน รหัสวิชา 06 Onet 52

1 )

การเลือกซื้อเสื้อผ้าต้องใช้หลักการข้อใด

2 )

หลักการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว คือข้อใด

3 )

การตัดสินใจเลือกซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัย ต้องใช้หลักการข้อใด

4 )

ไส้เดือนดินมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่ เพราะอะไร

5 )

การทำให้พืชออกรากโดยไม่ใช้เมล็ด เป็นหลักการของเรื่องใด

6 )

การผลิตสัตว์เศรษฐกิจเชิงระบบมีลักษณะอย่างไร

7 )

ข้อใดเป็นขั้นตอนการเตรียมอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ถูกต้อง

8 )

อันตรายจากเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า และเครื่องทำน้ำอุ่น มีวิธี

ป้องกันคือการต่อสายดินกับแผ่นโลหะ แผ่นโลหะชนิดใดที่ถูกนำมาใช้

9 )

ในงานช่าง การตัดเหล็กที่มีความหนา 25 มม.ลงมาควรตัดด้วยวิธีใด

จะเสียเนื้อเหล็กน้อยที่สุด

10 )

วัสดุ 3 ชนิด คือ ข้าวสาร เมล็ดถั่วเขียวและเมล็ดงาขาว นำมาทำรูปภาพประดับ

ตกแต่งบ้านได้ตรงกับข้อใด

11 )

ข้อใดเป็นความหมายของภาษาเครื่อง

12 )

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ประโยชน์โดยตรงของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

13 )

ประเทศกำลังพัฒนามีการใช้งานระบบเครือข่ายการสื่อสารไร้สายอย่างกว้างขวาง

เนื่องมาจากสาเหตุหลักใด

14 )

งานเอกสารที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนกัน บนทุกระบบปฏิบัติการในปัจจุบัน

คือเอกสารมาตรฐานชนิดใด

15 )

ข้อใดเป็นระบบปฏิบัติการทั้งหมด

จำนวนข้อทั้งหมด 0 / 15

คะแนนรวมทั้งหมดคือ 0