logo 02dual

ภาษาไทย onet ปี 2552

1 )

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถาม ข้อ ๑ - ๕

ก. โบราณว่าเป็นข้าจอมกษัตริย์

ข. ราชสวัสดิ์ต้องเพียรเรียนรักษา

ค. ท่านกำหนดจดไว้ในตำรา

ง. มีมาแต่โบราณช้านานครัน

ข้อใดมีเสียงสระประสม

2 )

ข้อใดมีคำที่ออกเสียงอักษรควบ

3 )

ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบ ๕ เสียง

4 )

ข้อใดมีอักษรต่ำน้อยที่สุด (ไม่นับอักษรที่ซ้ำกัน)

5 )

ข้อใดมีอักษรนำ

6 )

ข้อใดมีน้ำเสียงเชิงตำหนิ

7 )

คำทุกคำในข้อใดใช้ได้ทั้งความหมายตามตัวและความหมายเชิงอุปมา

8 )

ข้อใดใช้คำถูกต้อง

9 )

ข้อใดใช้คำฟุ่มเฟือย

10 )

ข้อใดใช้ภาษากำกวม

11 )

ข้อใดเป็นประเด็นโต้แย้งของข้อความต่อไปนี้

มีข้อเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแยกพื้นที่ ๓ อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ คือ ฝาง

แม่อาย ไชยปราการ ตั้งเป็น “จังหวัดฝาง” การตั้งจังหวัดใหม่มีเกณฑ์ที่ต้องพิจารณา

หลายอย่าง อาทิ ควรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ประชากรไม่น้อยกว่า

๖๐๐,๐๐๐ คน อำเภอทั้ง ๓ ข้างต้นมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น ๒,๑๓๕ ตารางกิโลเมตร และมี

ประชากรรวม ๒๔๙,๐๙๖ คน

12 )

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถาม ข้อ ๑๒ – ๑๓

ปัญหารุ่นพี่ใช้ความรุนแรงกับนักศึกษาใหม่เกิดเป็นประจำทุกปี ทั้งๆ ที่ก่อน

ปีการศึกษาใหม่จะเริ่มขึ้นผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีคำแนะนำไปยัง

สถาบันการศึกษาต่างๆ ถึงแนวทางการรับน้องที่จะไม่สร้างปัญหา ต่อจากนี้ผู้เกี่ยวข้อง

คงต้องวางแผนและหาแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาว เพราะไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง

ต่างก็เป็นทรัพยากรบุคคลของประเทศ

ข้อใดเป็นโครงสร้างการแสดงทรรศนะตามลำดับ

13 )

การแสดงทรรศนะข้างต้นของผู้เขียนเกิดจากข้อใด

14 )

ข้อใดไม่มีการโน้มน้าวใจ

15 )

ข้อความต่อไปนี้ไม่ใช้กลวิธีโน้มน้าวใจตามข้อใด

หมู่บ้านท่ามกลางธรรมชาติร่มรื่น อากาศบริสุทธิ์ เหมาะแก่การสร้างเสริมสุขภาพ

สภาพแวดล้อมดีเด่นจนมีรางวัล ๔ ปีซ้อนเป็นประกัน

จำนวนข้อทั้งหมด 0 / 15

คะแนนรวมทั้งหมดคือ 0